fbpx

Równość szans

Informacje:


-> Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

-> Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

-> Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

-> Podręcznik gender POKL.

-> Równość szans w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020.

SZKOLENIA

Szkolenie

Motywacyjne

– dla osób bezrobotnych

– dla osób z niepełnosprawnościami

– dla kadry właścicieli firm i kadry kierowniczej

Szkolenie

Marketing

– marketing w mikroprzedsiębiorstwie

– plany marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

Szkolenie

Motywacyjne

– dla osób bezrobotnych

– dla osób z niepełnosprawnościami

– dla kadry właścicieli firm i kadry kierowniczej

Szkolenie

Marketing

– marketing w mikroprzedsiębiorstwie

– plany marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

DORADZTWO

Doradztwo

Biznesowe

– Strategie rozwoju

– Strategie sprzedażowe

– zarządzanie firmą

– zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo

Zawodowe

Indywidualne i grupowe zajęcia doradcze, dostosowane do potrzeb klienta