fbpx

Akademia Kompetencji Zawodowych

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29. roku życia zamieszkujących powiat pilski; w szczególności kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest również:
– zdobycie kwalifikacji zawodowych (teoretycznych i praktycznych) zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
– wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy,
– wzrost kompetencji przedsiębiorczych,
– zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży,
– podjęcie pracy przez minimum 20. uczestników.

Projekt Akademia Kompetencji Zawodowych RPWP.06.02.00-30-055/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Najważniejsze informacje o projekcie


Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.04.2019.
Wartość projektu: 977 791,13 zł.

Najważniejsze efekty projektu

– liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 50,
– liczba osób, która uzyskała kwalifikacje po opuszczeniu programu – 47,
– liczba osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), po opuszczeniu programu – 20.

Adresaci projektu


Projekt skierowany jest do 50. osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29. roku życia, zamieszkujących powiat pilski.

Wparcie oferowane w ramach projektu

– indywidualne doradztwo zawodowe,
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
– warsztaty z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej,
– szkolenia zawodowe z branż strategicznych dla powiatu pilskiego,
– płatne staże,
– pośrednictwo pracy.

Uczestnikom zapewniamy

– bezpłatny udział w projekcie,
– zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia,
– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– catering.

Rekrutacja

Od 04.12.2016 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?


Osoby powyżej 29. roku życia poszukujące pracy, bierne zawodowo, zamieszkujące powiat pilski.

Zgłoszenie do projektu


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI


1. Złożenie Formularza rekrutacyjnego, weryfikacja kryteriów formalnych.
2. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu rekrutacji, pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji: osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby z wykształceniem podstawowym oraz osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy.

Wsparcie w ramach projektu


W projekcie założono kilka różnych form wsparcia. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w szkoleniu zawodowym, płatnym stażu.

1. Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 4h/osobę.

Każdy uczestnik będzie miał przygotowany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania (IPD) podyktowany koniecznością identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, potrzeb uczestników, zdiagnozowania ich indywidualnych możliwości i predyspozycji w celu określenia indywidualnej ścieżki zawodowej, dostosowania rodzaju wsparcia zwiększającego szanse na podjęcie zatrudnienia.

2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 80h/grupę.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy, umiejętności samodzielnego wyszukiwania ofert pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Warsztaty z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej w wymiarze 30 h/grupę.

Udzielenie wsparcia w postaci warsztatów będzie wynikało z IPD uczestnika oraz opracowanej przez doradcę zawodowego indywidualnej ścieżki wsparcia. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników projektu z problematyką prawną dotyczącą podstaw zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej, obowiązkami przedsiębiorcy, a także z istniejącymi na rynku formami wsparcia w postaci zwrotnych i bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

4. Szkolenia zawodowe.
Szkolenia zawodowe z branż strategicznych dla powiatu pilskiego, wynikające z zawodów deficytowych i według smart specialisation:
– pracownik magazynowy z obsługą komputerowych programów magazynowych i/lub z uprawnieniami na wózek widłowy;
– telemarketer – pracownik call center;
– spawanie metodą MAG lub TIG;
– montażysta rusztowań budowlanych;
– kurs koparko – ładowarki klasy III;
– kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Uczestnikom szkoleń zawodowych wypłacamy stypendium!5. Staże zawodowe.


Płatne staże zawodowe w wysokości 1460 zł miesięcznie zorganizowane zostaną w zawodzie zbieżnym z ukończonym szkoleniem zawodowym, zgodnie ze standardami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży.

6. Pośrednictwo pracy.


Pośrednictwo pracy prowadzone będzie równolegle ze szkoleniami zawodowymi, aby jak najszybciej znaleźć zatrudnienie dla uczestników.

Osoba do kontaktu:


Monika Strzelczyk
tel. +48 533 776 705
email: biuro@perzynski.eu

 

 
AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

 


 

30.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.


Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

14.08.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”


Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 14.08.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

09.07.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)


 

26.06.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 26.06.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

05.06.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 05.06.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

01.06.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 01.06.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

28.05.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 28.05.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

25.05.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.

Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych.


 

15.05.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 15.05.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

10.05.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.

Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych.


 

12.03.2018 r.


Biuro projektu ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 12.03.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

01.02.2018 r.

Biuro projektu ogłasza nabór nowych grup do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

W dniach od 01.02.2018 r. do 20.02.2018 r. Biuro projektu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane mogą składać Formularze rekrutacyjne w Biurze projektu lub listownie. Biuro projektu mieści się w Dolaszewie przy ul. Kasztanowej 51.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

25.03.2017 r.

Biuro projektu ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 25.03.2017 r.


Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

11.01.2017 r.

Biuro projektu ogłasza drugą turę rekrutacji do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

W dniach 11.01.2017 r. do 24.01.2017 r. Biuro projektu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane mogą składać Formularze rekrutacyjne w Biurze projektu lub listownie. Biuro projektu mieści się w Dolaszewie przy ul. Kasztanowej 51.


Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy! 


 

04.12.2016 r.

Biuro projektu zaprasza do udziału w projekcie „Akademia kompetencji zawodowych”!

W dniach od 04.12.2016 r. do 10.01.2017 r. Biuro projektu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane mogą składać Formularze rekrutacyjne w Biurze projektu lub listownie. Biuro projektu mieści się w Dolaszewie przy ul. Kasztanowej 51.

Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy! 


 01.12.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych.

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>