fbpx

Od kształcenia do zatrudnienia...

O projekcie


Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, w wieku 17-29 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.
Dodatkowym celem projektu jest: – Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji przez uczestników
– Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego
– Przełamanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 1 635 968,35 zł
Kwota dofinansowania : 1 554 169,93

Najważniejsze efekty projektu:

– Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 100
– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60
– Liczba osób, która wzięła udział w stażu – 46
– Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – 4

Adresaci projektu:

Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

– Indywidualne poradnictwo zawodowe
– Warsztaty poszukiwania pracy
– Warsztaty kompetencji społecznych
– Indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy i adaptacji społecznej
– Wsparcie finansowe dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania
– Kursy komputerowe
– Kursy zawodowe
– Płatne staże
– Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Uczestnikom zostaną zapewnione:

– bezpłatny udział w projekcie
– stypendia szkoleniowe i stażowe
– zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
– bezpłatne materiały szkoleniowe poczęstunek formie cateringu

Rekrutacja


Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Kto może wziąć udział w projekcie:


Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

Dodatkowe warunki uczestnictwa:


– Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
– Wiek: osoby w wieku 17-29 lat
– Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
– Płeć: 3 kobiety, 97 mężczyzn
– Wykształcenie: średnie lub niższe

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI:


1. Konsultacje z doradcą zawodowym i identyfikacja potrzeb uczestników.
2. Konsultacje z psychologiem i ocena motywacji, kompetencji społecznych i postawy wobec pracy.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego i psychologa.
W rekrutacji zarezerwowane będą miejsca dla następujących osób:
3% – dla kobiet
5% – dla osób niepełnosprawnych
100% – dla osób z wykształceniem średnim lub niższym

INNE WAŻNE INFORMACJE:


– Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

Wsparcie oferowane w projekcie


W projekcie założono kilka różnych form wsparcia, z których będą mogli wybierać uczestnicy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w stażu, kursie zawodowym i stażu, dotacji na rozpoczęcie działalności.

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD) przez doradcę zawodowego, w konsultacji z psychologiem, poprzez pogłębiony wywiad i test predyspozycji zawodowych. IPD będzie sporządzony przy uwzględnieniu wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej, możliwości oraz preferencji uczestnika, predyspozycji zawodowych i ograniczeń.

2. Pośrednictwo pracy

Celem pośrednictwa jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika. Podczas trwania projektu pośrednik pracy będzie wspierał uczestników w poszukiwaniu pracy.

3. Pomoc specjalistyczna

Uczestnicy będą mogli, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy prawnej, komorniczej, lekarskiej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, dotyczących zadłużenia, itp.

4. Pomoc mentorska

Część uczestników będzie mogła skorzystać ze wsparcia mentora, który poprzez indywidualną pracę będzie wspierał ich w adaptacji społecznej i zawodowej.

5. Wsparcie mobilności geograficznej

– dodatek realokacyjny, w wysokości 8 109,78 zł, dla 5 osób które podejmą pracę w odległości ponad 50 km od swojego miejsca zamieszkania
– dofinansowanie dojazdów do pracy przez 6 miesięcy dla 5 osób

6. Warsztaty kompetencji społecznych (30 godzin)

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników.

7. Warsztaty poszukiwania pracy (18 godzin)

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy przez uczestników.

8. Kursy zawodowe (dla 58 osób)

Kursy zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.
Dobór tematów kursów będzie dokonywanie zgodnie z Indywidualnym Planem Działania każdego uczestnika.

9. Kursy komputerowe ECDL e-Obywatel (42 godziny)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi komputera i internetu, w tym m.in. obsługi poczty internetowej, internetu, e-usług oraz programów MS Word i Excel.

10. Staże (dla 46 osób)

Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez staże spełniające standardy zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.

Stażystom przysługuje:

– stypendium stażowe w wysokości: 1 440,00 zł „na rękę”
– zwrot kosztów dojazdu na staż
– opłacenie badania lekarskiego
– zakup odzieży ochronnej lub sfinansowanie przygotowania miejsca pracy dla wybranych stażystów

11. Wsparcie finansowe (dla 4 osób)

– dotacja w wysokości do 24 329,34 zł
– comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 150,00 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy

Do pobrania


Dokumenty rekrutacyjne:


– Regulamin rekrutacji (Plik PDF)
– Formularz rekrutacyjny (Plik PDF)
– Formularz rekrutacyjny (plik DOCX)- wersja Microsoft Office Word 2007 / Microsoft Word 2010 / Microsoft Word 2013

Dokumenty dla uczestników


– Regulamin projektu

Kontakt

Michał Jędraszak
michal.jedraszak@euronauka.eu
tel. 506 380 718
 

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>