fbpx

Akademia k@riery

Projekt Akademia k@riery


współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr POWR.01.03.01-00-0005/15-00.

Cele projektu

Celem projektu Akademia k@riery jest wzrost aktywności zawodowej wśród 40. młodych osób do 29. roku życia pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących powiat pilski, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych (teoretycznych i praktycznych) umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Celem projektu jest również:
– wyposażenie uczestników w umiejętność skutecznego poruszania się po rynku pracy,
– zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z własnymi predyspozycjami,
– wyposażenie uczestników w umiejętność swobodnego korzystania z podstawowych programów komputerowych (kurs ECDL),
– zdobycie doświadczenia zawodowego (staż zawodowy) na stanowisku pracy dla 27. uczestników projektu,
– zdobycie zatrudnienia dla minimum 15 osób.

Najważniejsze informacje o projekcie

Okres realizacji: 21.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Wartość projektu: 662 937,50 zł

Kwota dofinansowania: 628 977,50 zł

Najważniejsze efekty projektu

– liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 40,
– liczba osób, która uzyskała kwalifikacje zawodowe – 40,
– liczba osób, która wzięła udział w stażu zawodowym – 27.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 40. młodych osób do 29. roku życia, pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących powiat pilski, należących do jednych z następujących grup:
– do absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii,
– do absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych,
– do matek samotnie wychowujących dzieci,
– do młodzieży z pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu pieczy).

Wparcie oferowane w ramach projektu

– warsztaty motywacyjne – Kuźnia optymizmu
– doradztwo indywidualne
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenie IT
– pośrednictwo zawodowe
– szkolenie zawodowe
– płatne staże

Uczestnikom zapewniamy

– bezpłatny udział w projekcie,
– zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia,
– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– catering.

Rekrutacja

Prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 1 października 2016 r. Formularze rekrutacyjne należy składać do Biura projektu, mailem lub pocztą.

Adres:

Biuro projektu
Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński
ul. Kasztanowa 51
64-930 Dolaszewo

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI

1. Złożenie Formularza rekrutacyjnego, weryfikacja kryteriów formalnych.
2. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu rekrutacji, pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji: matki samotnie wychowujące dzieci, osoby z wykształceniem podstawowym oraz osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy.
3. Zbadanie poziomu motywacji.

Inne ważne informacje

Wszystkie informacje na temat naboru będą umieszczane na stronie internetowej Usługi Szkoleniowych Maciej Perzyński.

Wsparcie w ramach projektu

W projekcie założono kilka różnych form wsparcia. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w szkoleniu zawodowym, płatnym stażu.

1. Warsztaty motywacyjne – Kuźnia optymizmu.
Uczestnicy wezmą udział w grupowych zajęciach (20 godz.), których celem jest podniesienie samooceny, nauka umiejętności interpersonalnych, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie atutów w poszukiwaniu pracy.

2. Doradztwo indywidualne z ustaleniem ścieżki wsparcia.
Każdy uczestnik będzie miał przygotowany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania (IPD) z uwzględnieniem wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej,predyspozycji i preferencji zawodowych oraz ograniczeń.

3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego wyszukiwania ofert pracy. Wymiar warsztatów – 24 godz.

4. Szkolenie IT.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi komputera i internetu; szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL. Wymiar szkolenia – 80 godz.

5. Szkolenie zawodowe.
Szkolenia zawodowe będą indywidualnie dostosowywane do predyspozycji i preferencji zawodowych uczestnika oraz na podstawie Rankingu zawodów deficytowych dla powiatu pilskiego.

6. Staże zawodowe (dla 27 uczestników).
Płatne staże zawodowe zorganizowane zostaną w zawodzie zbieżnym z ukończonym szkoleniem zawodowym, zgodnie ze standardami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży.

Pierwszeństwo we wsparciu jest dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego. Wymiar: 3 miesiące.

7. Pośrednictwo pracy.
Pośrednictwo pracy prowadzone będzie równolegle ze szkoleniami zawodowymi, aby jak najszybciej znaleźć zatrudnienie dla uczestników.

Dokumenty do pobrania:
1. Formularz rekrutacyjny.
2. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Akademia k@riery.
3. Umowa udziału w projekcie.


Kontakt:


Monika Strzelczyk
tel. +48 533 776 705
email: biuro@perzynski.eu


REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>