fbpx

Fabryka biznesu

Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.
Lista rankingowa po odwołaniach
22/12/2020r.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO PRZEDŁUŻONEGO


Biuro projektu „Fabryka biznesu” zamieszcza dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego proszeni są o rozliczenie przyznanego wsparcia w oparciu o zamieszczone poniżej dokumenty. Rozliczenie należy przedkładać za okres zgodny z okresem wskazanym w otrzymanej decyzji o przyznaniu wsparcia pomostowego przedłużonego.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Aktualizacja wydatków – POBIERZ
2. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach w ramach wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – POBIERZ
3. Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – POBIERZ
4. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych – POBIERZ
 

 

Biuro projektu „Fabryka biznesu” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.

Osoby ubiegające się o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego na okres
od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej proszone są o złożenie do Biura projektu następujących dokumentów w terminie do 2 listopada 2020 r. do godz. 15.00:


 

1. Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego wraz z załącznikami – w 2 egzemplarzach.

2. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis – w 1 egzemplarzu.

3. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – w 1 egzemplarzu.


Maksymalna kwota wsparcia pomostowego przedłużonego, o którą można wnioskować to 2000 zł netto.


Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, zaparafowanie na każdej stronie oraz podpisane
w wyznaczonych miejscach przez uczestnika projektu.


Wskazówki do wypełnienia dokumentów:1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.

We wniosku w miejscu: Planowana data rozpoczęcia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać dzień, w którym rozpoczyna się 7 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej.
W miejscu: Planowana data zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać dzień,w którym mija rok prowadzenia działalności gospodarczej.


Przykład:

Uczestnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 04.05.2020 r. jako planowaną datę rozpoczęcia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać: 04.11.2020 r., jako planowaną datę zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać: 03.05.2021 r.


Wszystkie załączniki do wniosku tj. kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.


2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Składając powyższe oświadczenie należy pamiętać, że otrzymana dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej jest pomocą de minimis, dlatego też w oświadczeniu należy wskazać wysokość otrzymanego wsparcia z podziałem na wsparcie otrzymane od firmy Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński i firmę Euronaukę oraz inne jeśli uczestnik w ostatnich dwóch latach otrzymał pomoc de minimis. Wypełniając oświadczenie należy posiłkować się danymi z otrzymanych zaświadczeń de minimis i załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie otrzymanych zaświadczeń.


3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Należy wypełnić Część A oraz Część E. Pozostałe część zostały dla ułatwienia wypełnione przez pracowników biura projektu, jednak prosimy o przeanalizowanie zaznaczonych odpowiedzi i ich ewentualną korektę zgodnie z sytuacją prowadzonej działalności gospodarczej.


Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania lub siedzibę należy wypełniać zgodnie z Listą identyfikatorów gmin obowiązującą od 2011 r. znajdującą się pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php#faq1944


Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to dokumenty wymagane przez Unię Europejską od osób ubiegających się o pomoc de minimis określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Niezłożenie ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.


Komplet dokumentów prosimy składać do Biura projektu:

– listownie (adres: ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15), 64-920 Piła lub

– osobiście – do skrzynki na listy zawieszonej przed wejściem do biura projektu do 02.11.2020 r. do godz. 15.00.


Ponadto informujemy, iż ze względu na wzrost zachorowań na Covid-19 nie będzie możliwości sprawdzenia kompletności składanych dokumentów w siedzibie biura projektu. Dlatego też, zwracamy się z prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby złożone dokumenty były sporządzone zgodnie z powyższymi wskazówkami.


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – POBIERZ

2. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis – POBIERZ

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ 

 

28/11/2020r.

 

Wstępna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu Fabryka biznesu.Biuro projektu zaprasza do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu Fabryka biznesu.


12/10/2020r.


Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński zaprasza do składania ofert w ramach rozeznana rynku na Świadczenie specjalistycznych indywidualnych usług doradczych o charakterze biznesowym dla uczestników projektu „Fabryka biznesu” nr RPWP.06.03.01-30-0119/17, którzy otrzymali środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Zapytanie – doradztwo.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


 

 

 

 

 

 

25/03/2020r.

 

 

 

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu.


Biuro projektu zaprasza do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu. POBIERZ 

 

 

18/02/2020r.

 

 

 

Biuro projektu informuje, iż uczestnicy projektu „Fabryka biznesu” ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinni złożyć do Biura projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniego planowanego doradztwa indywidualnego następujące dokumenty:1. Biznesplan wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach. POBIERZ

2. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w 2 egzemplarzach. POBIERZ

3. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w jednym egzemplarzu. POBIERZ

4. Zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w 1 egzemplarzu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu).5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed zawarciem umowy o przyznanie środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy byli zarejestrowani w CEiDG i/lub KRS) w 1 egzemplarzu.

lub

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy dotychczas nie prowadzili działalności gospodarczej) w 1 egzemplarzu.
POBIERZ


Powyższe dokumenty należy składać osobiście do Biura projektu w Pile (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński

ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15)

64-920 Piła

Liczy się data wpływu do Biura projektu.Prosimy o zwrócenie uwagi, aby dokumenty o których mowa w punktach 1-2 były:

– wypełnione elektronicznie (wszystkie pola powinny być wypełnione, prosimy
o niepozostawianie pustych pól tj. w pustych polach dotyczących części opisowych proszę wstawić „-” w pustych polach dotyczących liczb proszę wstawić wartość „0”),


– podpisane przez uczestnika projektu w miejscach do tego wyznaczonych, wszystkie kartki powinny być zaparafowane przez uczestnika projektu w prawym dolnym rogu kartki.Terminy składania dokumentów:

– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 15.02.2020 r.

termin składania dokumentów – 28.02.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 17.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 02.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 18.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 03.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 19.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 04.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 20.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 05.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 21.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 06.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 22.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 06.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 23.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 06.03.2020 r.


 
 

 

 

 

11/02/2020r.

 

Biuro projektu zamieszcza katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego udzielanego w projekcie „Fabryka biznesu”.– Katalog wydatków – wsparcie pomostowe POBIERZ 
 

 

11/02/2020r.

 

Biuro projektu zamieszcza zatwierdzone w dniu 11.02.2020 r. przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego następujące dokumenty dot. projektu „Fabryka biznesu”:


– Biznesplan POBIERZ

– Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości POBIERZ


Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentów i sporządzanie biznesplanów na aktualnie obowiązujących wzorach.


 
 

 

27/01/2020r.

 

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z aktualnym Harmonogramem szkoleń oraz doradztwa indywidualnego w ramach projektu „Fabryka biznesu”.

Harmonogram szkoleń grupa I – POBIERZ

Harmonogram szkoleń grupa II – POBIERZ

Harmonogram szkoleń grupa III – POBIERZ

Harmonogram szkoleń grupa IV – POBIERZ

Harmonogram doradztwa indywidualnego – POBIERZ


 
 

 

20/12/2019r.

 

Biuro projektu zamieszcza harmonogram szkoleń w ramach projektu „Fabryka biznesu”

Grupa I – Harmonogram – POBIERZ

Grupa II – Harmonogram – POBIERZ

Grupa III – Harmonogram – POBIERZ

Grupa IV – Harmonogram – POBIERZ


 
 

 

20/12/2019r.

 

Biuro projektu zamieszcza zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do projektu „Fabryka biznesu” po procedurze odwoławczej.

POBIERZ
 

 

10/12/2019r.

 

Biuro projektu zamieszcza zanonimizowaną wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu „Fabryka biznesu”. Przedstawiona punktacja zawiera liczbę punktów otrzymanych z I i II etapu rekrutacji. – PrzeczytajBiuro projektu uprzejmie informuje, iż termin przyjmowania zgłoszeń do projektu „Fabryka biznesu”

został przedłużony do 15 listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o składnie Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do 15 listopada br!
 

 

09/12/2019

 

 

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zasad ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Fabryka biznesu”: 

1) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. POBIERZ

2) Biznesplan. POBIERZ


3) Karta oceny biznesplanu. POBIERZ

4) Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego. POBIERZ

5) Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Beneficjentem. POBIERZ


6) Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji POBIERZ


7) Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków. POBIERZ
 

 

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński
we wrześniu 2019 r. rozpoczyna realizację projektu

„Fabryka Biznesu”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet: VI Rynek pracy, Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie: 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiaty pilski i złotowski, którzy planują uruchomienie działalności gospodarczej i poszukują środków finansowanych oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego ułatwiającego pierwsze kroki w biznesie. 

Termin realizacji projketu:

30.09.2019 r. – 31.03.2021 r.


 

Kto może wziąć udział w projekcie?


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących powiaty pilski
lub złotowski, które ukończyły 30 rok życia i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami. 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.


 

Co oferujemy?


1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 48 uczestników projektu przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dotację inwestycyjną dla 35 uczestników projektu w wysokości 25 500 zł netto!

3. Wsparcie pomostowe dla 35 uczestników projektu w wysokości 2 000 zł netto miesięcznie w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

4. Przedłużone wsparcie pomostowe dla 12 uczestników projektu w wysokości 2000 zł netto miesięcznie w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

5. Indywidualne doradztwo specjalistyczne w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.


 

 

Wyłączenia:


Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG/były zarejestrowane jako przedsiębiorcy
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


 

 

Etapy projektu


REKRUTACJA


Rekrutacja do projektu: październik 2019 r. – grudzień 2019 r. -> Zobacz


 

I etap – ocena Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Ocenę przeprowadza dwóch ekspertów ds. przedsiębiorczości.

II etap – badanie wśród potencjalnych uczestników projektu predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadza doradca zawody.
48 osób z najwyższą liczbą punktów z I i II etapu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych do projektu.


Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektodawcy po zaakceptowaniu przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu Regulaminu rekrutacji projektu Fabryka biznesu oraz Formularza rekrutacyjnego. 

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE


Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 48 uczestników projektu obejmujące:

1. Szkolenia grupowe w wymiarze 74 godzin dydaktycznych obejmujące:
Szkolenie ABC przedsiębiorczości


 

Program:

1) Rejestrowanie działalności gospodarczej – 5 h,

2) Finansowanie działalności gospodarczej i instytucje wspierające działalność MSP – 2 h

3) Elementy prawa cywilnego – 4 h

4) Elementy prawa pracy – 3 h

5) Rozliczenia z ZUS – 6 h

6) Prowadzenie rozliczeń w MSP – 8 h

7) Biznes plan jako podstawa kalkulacji opłacalności przedsięwzięcia – 28 h

8) Prowadzenie biznesu z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu – 7 h.

Warsztaty z biznes planu – 11 h

2. Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia biznesplanu w wymiarze 6 godzin na uczestnika projektu.


 

DOTACJA INWESTYCYJNA


Przyznanie środków finansowych dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 35 uczestnikom projektu. Po złożeniu przez uczestników projektu biznesplanów nastąpi ich ocena i przyznanie wsparcia finansowego.
Wypłata środków finansowych nastąpi po założeniu przez uczestników działalności gospodarczej oraz wzniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 25 500 zł netto.


Uczestnik wnosi wkład w wysokości 500 zł. Wkład własny może być pieniężny lub rzeczowy (udokumentowany). 

WSPARCIE POMOSTOWE


Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest wyłącznie uczestnikom, którzy uzyskali jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu i wypłacane jest przez okres do 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie zaplanowano wsparcie dla 35 osób w okresie 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 2 000 zł netto miesięcznie.


 

 

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE


Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest uczestnikowi projektu przez okres od 7 do do maksymalnie
12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie przewidziano wsparcie dla 12 uczestników projektu w wysokości 2000 zł netto miesięcznie.
W każdym etapie uczestnicy każdorazowo składają wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wyznaczonym przez projektodawcę terminie. Terminy składania wniosków, wzory wniosków, wyniki rozstrzygnięcia, każdorazowo będą podawane na stronie www projektu. Wsparcie finansowe wypłacane jest uczestnikowi w miesięcznych ratach.


 

 

INDYWIDUALNE DORADZTWO SPECJALISTYCZNE


Specjalistyczne doradztwo indywidualne o charakterze prawnym, marketingowym, podatkowym, finansowym
w wymiarze 7-8 h na osobę prowadzone w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.


 

 

MONITORING I KONTROLA URUCHOMIONYCH W RAMACH PROJEKTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH


W ramach projektu przeprowadzone zostaną u uczestników projektu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej:

1) dwie wizyty kontrolne,

2) dwie wizyty monitorujące.
Wizyty kontrolne i monitorujące przeprowadzone zostaną w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu. Celem wizyt jest sprawdzenie, czy uruchomione w ramach projektu działalności gospodarcze są realizowane przez uczestników projektu, czy otrzymane w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z biznesplanem i znajdują się w posiadaniu uczestnika projektu.


 

 

Partnerem projektu jest:


EURONAUKA Andrzej Czubaj

ul. Harcerska 18

63-000 Środa Wielkopolska

 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Biuro projektu

ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15)

64-920 Piła

tel. +48 533 776 705

email: fabrykabiznesu@perzynski.eu

 

Wyjaśnienie pojęć:

 

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.


Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.


Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych – POBIERZ

 

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>